Algemene voorwaarden en Privacybeleid van Atelier Ellen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Atelier Ellen, gevestigd in Denderleeuw, België BTW 0734.978.797  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel Atelier Ellen houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier Ellen aanvaard zijn.

 

Artikel 2: GEBRUIKERSOVEREENKOMST:

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Atelier Ellen opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden. Een geldige overeenkomst ontstaat tussen jou en Atelier Ellen wanneer Atelier Ellen van jou een bevestiging ontvangt, van een door jou gemaakte bestelling, op haar website of facebookpagina. Atelier Ellen heeft het recht een bestelling te weigeren indien deze niet overeenkomen met de werkelijkheid zoals: grote orders of bestellingen gemaakt door minderjarigen, problemen bij vorige orders of bestelprocedures die onvolledig werden uitgevoerd.

 

Artikel 3: PRIJZEN:

Voor elke bestelling die je maakt gelden die prijzen die op die dag vermeld staan. Alle prijzen vermeld op deze website zijn in EURO en inclusief 21% BTW. Gedurende de periode van de aanbieding worden de prijzen niet verhoogd. Het kan echter wel gebeuren indien wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of wanneer de fabrikant van het product tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Onze website wordt dagelijks gecontroleerd. Indien er zich echter druk- en zetfouten voordoen, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Atelier Ellen behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren wanneer producten foutief online geprijsd staan. De klant heeft hierbij steeds het recht zijn bestelling te annuleren of enkel de correct geprijsde artikelen aan te kopen. 

 

ARTIKEL 4: AANBOD

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het contactformulier. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Ellen.
Atelier Ellen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Atelier Ellen.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Ellen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: VERZENDEN:

Indien de levertermijn overschreden wordt, kan dit nooit tot schadevergoeding of contractbreuk leiden ten laste van Atelier Ellen.
Over het algemeen worden alle bestellingen voor België steeds binnen 5 tot 7 werkdagen geleverd.
Bij bestellingen met meerdere artikelen wordt uw pakket pas verzonden wanneer alle artikelen voorradig zijn.  In dit geval contacteren wij u.

Atelier Ellen behoudt zich ten allen tijde het recht om bestellingen te weigeren.

 

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Ellen.
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de koper toe om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Atelier Ellen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Ellen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Atelier Ellen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Atelier Ellen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Atelier Ellen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de kost voor de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Atelier Ellen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Atelier Ellen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of tot dat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Bij levering van een verkeerd product, betaalt Atelier Ellen je de retourverzendingkosten terug van het artikel. Bij beschadiging van het artikel door de klant of bij opening van het artikel door de klant zelf, kan Atelier Ellen de terugbetaling van de geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen.

Voor een omruiling geldt dat de Klant het verkeerde artikel retourneert conform onze retourvoorwaarden en voor het juiste artikel een nieuwe bestelling plaatst op www.atelier-ellen.be.
 

Artikel 8: RETOURZENDING:

Zorg ervoor dat je het artikel steeds voldoende frankeert. Liefst aangetekend voor artikels van een hogere waarde. Voeg zeker een kopie van je factuur toe samen met een begeleidende brief met vermelding van je rekeningnummer. Indien de zending onvoldoende gefrankeerd is, dan wordt deze onmiddellijk geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Alle kosten gemaakt voor de retourzending van het (de) artikel(en) zijn steeds ten laste van de koper.

 

Artikel 9: VERLIES OF BESCHADIGING TIJDENS TRANSPORT:

Volgens de wet op de handelspraktijken is de verkoper diegene die verantwoordelijk is voor enig verlies en/of beschadiging van een besteld product tijdens het transport. Via aangetekend schrijven dient de koper ons hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 20 dagen na de bestelling. Indien deze termijn overschreden wordt dan heeft Atelier Ellen het recht om je aanvraag te weigeren. 

 

ARTIKEL 10: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Atelier Ellen waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Atelier Ellen.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Atelier Ellen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Ellen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

 

ARTIKEL 11: GEBEURTELIJKE ONGEVALLEN

Atelier Ellen kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke ongevallen met aangekochte goederen.

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN

Om geldig te zijn dienen alle klachten, tenzij ze betrekking hebben op verborgen gebreken, ons toekomen uiterlijk 8 werkdagen na ontvangst van de goederen. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten gedaan worden binnen de 8 werkdagen na ontdekking. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde (België) bevoegd.

 

ARTIKEL 13: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 14: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Ellen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ARTIKEL 15: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Ellen. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
Atelier Ellen kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

ARTIKEL 16: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

 

PRIVACYBELEID

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
DAXAFELE BV (waaronder www.atelier-ellen.be valt) kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik wilt maken van de diensten van DAXAFELE BV en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.atelier-ellen.be aan DAXAFELE BV verstrekt.

 

DAXAFELE BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

 

WAAROM DAXAFELE BV GEGEVENS NODIG HEEFT
DAXAFELE BV verwerkt uw persoonsgegevens om indien nodig telefonisch contact met u op te kunnen nemen of om u eventueel via e-mail te contacteren. Dit in het kader voor het klaarmaken van uw bestelling of om u informatie te kunnen geven indien u daar om verzoekt.

 

HOE LANG DAXAFELE BV GEGEVENS BEWAART
DAXAFELE BV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximum 1 jaar bewaard. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website www.atelier-ellen.be van DAXAFELE BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DAXAFELE BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
DAXAFELE BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de zoekresultaten bij Google zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DAXAFELE BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DAXAFELE BV heeft hier geen invloed op.

DAXAFELE BV heeft Google geen toestemming gegeven om via DAXAFELE BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar daxafele@gmail.com.
DAXAFELE BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
DAXAFELE BV zal nooit zonder uw persoonlijk schriftelijk akkoord, uw persoonsgegevens delen met derden.